Vragen

Veel gestelde vragen & Waar kunt u terecht voor vragen

De Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid speelt een grote rol bij de certificatie van HACCP, geïmplementeerd in levensmiddelenbedrijven. De Stichting certificeert niet zelf maar faciliteert het geheel door het beheer van het zogenaamde certificatieschema voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem. Voor vragen over certificering moet u zich wenden tot een van de aangesloten certificatie-instellingen (zie aldaar). Let daarbij op dat onder de huidige voorwaarden dus alleen levensmiddelenbedrijven die direct met levensmiddelen te maken hebben via onze systematiek gecertificeerd kunnen worden:

Levensmiddelenbedrijf”: Onderneming, zowel publiek- als privaatrechtelijk, die al dan niet met winstoogmerk actief is in enig stadium van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen;

Exploitant van een levensmiddelenbedrijf”: Natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de naleving van de in de levensmiddelenwetgeving vastgestelde voorschriften in het levensmiddelenbedrijf waarover hij de leiding heeft.

Goedkeuring voor of onder HACCP van gebruiksartikelen voor de levensmiddelenindustrie, zoals thermometers, schoonmaakartikelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en verlichting (TL-lampen) is niet mogelijk. De fabrikant of leverancier van deze goederen/diensten kan deze wel laten certificeren, maar dit vormt geen onderdeel van het door ons beheerde HACCP-cerificaat. In dat geval is het verstandig om bij de leverancier na te vragen wat de criteria of specificaties zijn waartegen gecertificeerd is. Het blijft een eigen verantwoordelijkheid om deze afweging te maken. Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan materialen, apparatuur etc., behalve de algemene doelvoorschriften uit Verordening 852 en de Machinerichtlijn (2006/42/EG). Binnen het HACCP-certificaat wordt t.a.v. apparatuur alleen beoordeeld of aan deze algemene doelvoorschriften is voldaan.

Veiligheidseisen van levensmiddelen

Organisaties die levensmiddelen, dus eet- en drinkwaren voor mens of dier, produceren (‘verwerken’), behandelen of vervoeren, moeten daar veilig mee omgaan.
De Rijksoverheid geeft voorlichting over wat dit betekent, wat erbij komt kijken en hoe organisaties aan de veiligheidseisen kunnen voldoen:

  • Klik hier voor algemene informatie over voedselveiligheid staat op de website van de Nederlandse overheid (website van de Rijksoverheid)
  • Klik hier voor specifieke informatie over HACCP (website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)
  • Klik hier voor ondernemersinformatie met betrekking tot eten en drinken (ook website van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit)

Wetgeving over HACCP

De volgende wetgeving is relevantbij de certificatie van HACCP:

  • Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen
  • Verordening 178/2002 (EU) – Algemene Levensmiddelenwetgeving
  • Verordening 852/2004 (EU) - Verordening inzake levensmiddelenhygiëne

Het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen is in feite de nationale uitvoering van de Europese (warenwettelijke) hygiëneverordeningen.

Uit de Europese verordeningen volgt o.a. dat

  • 852/2004 (art 5.1): ‘Exploitanten van levensmiddelenbedrijven’ dragen zorg voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van één of meer permanente procedures die gebaseerd zijn op de HACCP-beginselen.
  • 852/2004 (art 6.2): Alle bedrijven die levensmiddelen en/of diervoeder produceren, verwerken, opslaan, vervoeren of verhandelen moeten zich registreren bij de NVWA. U kunt uw bedrijf registreren via de website van de NVWA.

Voorbeeld

Is uw organisatie direct betrokken bij de productie, verwerking, handel en/of distributie van levensmiddelen?

Ja:     HACCP certificering is mogelijk.

Nee:   Niet mogelijk om te worden gecertificeerd tegen Dutch HACCP; mogelijk is ISO 22000 wel een optie aangezien deze voedselveiligheidsstandaard bedoeld is voor de gehele keten, neem hiertoe contact op met een CI om te kijken naar eventuele andere mogelijkheden.