Nieuws

CCvD precisieert regime uitgifte nieuwe HACCP certificaten in 2020

Gorinchem, 27 juni 2019 - Het CCvD heeft ten aanzien van de uitfasering van het HACCP Certificatieschema een aanvullend besluit genomen over het laatste uitfaseringsjaar. Er was al bepaald dat vanaf 1 januari 2020 er geen nieuwe certificaten meer mogen worden uitgegeven. Die regel heeft het CCvD nu geprecisieerd: vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe certificaten meer mogen worden uitgegeven tenzij sprake is van een naamswijziging of reductie van de scope. Bij onvoorziene calamiteiten die buiten de invloedsfeer liggen van de certificaathouder, kan de certificaathouder bij het CCvD een schriftelijk onderbouwd verzoek om het certificaat te vernieuwen.
Lees hier het volledige uitfaseringsregime.


Uitfasering HACCP-certificatieschema en transitie naar FSSC-schema's

Gorinchem, 4 december 2017 - Het bestuur van Stichting SCV heeft in juni 2017 besloten het HACCP-certificatieschema uit te faseren. De afgelopen jaren is het aantal HACCP-certificaten sterk gedaald en recent is deze daling versterkt doorgezet. Om het moment voor te zijn waarop het aantal certificaten geen basis meer biedt om het schema met bijbehorende colleges in stand te houden is, in overleg met het CCvD, door het bestuur van SCV besloten het certificatieschema in de komende jaren uit te faseren.
Het bestuur heeft deze beslissing genomen in de gelukkige wetenschap dat er in de markt voor alle certificaathouders voldoende alternatieven voor het HACCP-schema voorhanden zijn. Door de uitfaseringsperiode ruim te kiezen, is er voor certificaathouders voldoende tijd om de overstap te maken naar een ander schema op gebied van voedselveiligheid.

Het schema zal over een periode van 3 jaar worden uitgefaseerd. Deze periode start op 1 januari 2018 en eindigt op 1 januari 2021. HACCP-certificaten die vanaf 1 januari 2018 worden uitgegeven, dienen een afloopdatum van 1 januari 2021 te krijgen. Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe certificaten meer worden uitgegeven. Eventuele certificaten die zijn uitgegeven zijn op basis van het HACCP-certificatieschema en die op 1 januari 2021 nog niet zijn verlopen, beëindigd, geschorst of ingetrokken, verliezen per die datum hun geldigheid.
Het SCV zal zich inspannen om de acceptatie van het HACCP-certificatieschema ook na 1 januari 2018 te behouden en de kwaliteit en het imago van het schema te bewaken en continueren op het huidige niveau.

Stichting SCV heeft voor certificaathouders die willen overstappen naar een ander voedselveiligheidsschema twee alternatieven. Het Food Safety System Certification (FSSC 22000) of het FSSC 22000 Global Markets Program. In het Transitiedocument (klik hier om te downloaden) leest u meer over deze certificeringsschema’s. Dit document is tevens een transitiedocument dat u helpt bij het vergelijken van de regelingen en het maken van de overstap van het HACCP-schema naar een van deze regelingen.


HACCP Certificatieschema geactualiseerd

Gorinchem, 22 december 2016 - Het HACCP Certificatieschema, versie 5.1 van juni 2016, is de huidige, definitieve versie van het HACCP Certificatieschema. Het document is een actualisering van die van versie 5 d.d. juni 2012.
In deze versie van het certificatieschema zijn alle besluiten verwerkt die het CCvD sinds juni 2012 heeft genomen, waaronder de aanpassingen op de ISO/TS 22003:2013. Verder zijn er geen veranderingen doorgevoerd. Versie 5.1 is derhalve vooral te beschouwen als een geconsolideerde versie.

Versie 5.1 is vanaf nu beschikbaar via de website.


 

SCV breidt haar focus uit

Gorinchem, 27 september 2016 - SCV, de drijvende kracht achter de Nederlandse HACCP (Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem) heeft onlangs haar focus op het gebied van voedselveiligheid uitgebreid door ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid op te nemen. Ter gelegenheid van deze wijziging presenteert SCV met trots haar nieuwe logo en website.

 

Klik hier voor het volledige persbericht en de nieuwe website.


 

HACCP Schema aangepast o.b.v. ISO/TS 22003:2013

 

Gorinchem, 6 juli 2016 - Het HACCP Schema is aangepast. De nieuwe categorie-indeling vanuit ISO/TS 22003:2013 is nu onderdeel geworden van het schema. Recent is de nieuwe besluitenlijst gepubliceerd waarin concreet staat aangegeven welke onderdelen van het schema en bijbehorende reglementen in lijn met ISO 22003:2013 zijn aangepast. De besluitenlijst bevat een overzicht van de tekstuele aanpassingen in zowel de (leidende) Nederlandse versie van het schema als de Engelse versie.


 

Nieuwe naam en telefoonnummer Stichting Certificatie Voedselveiligheid

Stichting Certificatie Voedselveiligheid heeft haar naam gewijzigd in Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid (SCV).

Graag informeren wij u hierbij dat per heden het telefoonnummer van Stichting SCV is gewijzigd in 0183-822 952. Wij verzoeken u dan ook dit in uw administratie aan te passen. Stichting FSSC 22000 blijft bereikbaar op het bekende nummer 0183- 645 028.


5 juli 2012 HACCP Certificatieschema versie 5 gepubliceerd

Het bestuur van de Stichting Certificatie Voedselveiligheid, de eigenaar van het HACCP Certificatieschema, heeft versie 5 van de norm “ Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem" gepubliceerd. Versie 5 is wederom geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie.
Versie 5 is niet meer ter goedkeuring aangeboden aan het Global Food Safety Initiative. HACCP blijft interessant voor bedrijven die niet aan de retail leveren, maar ook als opstapmodel voor FSSC 22000, een voedselveiligheidsschema dat ontwikkeld is op basis van dezelfde uitgangspunten als HACCP.

Met het verlaten van de GFSI goedkeuring maakt de Stichting Certificatie Voedselveiligheid en haar Centraal College van Deskundigen HACCP een duidelijke keuze om terug te keren naar de oorspronkelijke uitgangspunten van het HACCP certificatieschema; te weten een zuiver HACCP schema gebaseerd op de Codex Alimentarius-principes.

Belangrijke wijzigingen

Versie 5 bevat ten opzichte van versie 4 een aantal belangrijke wijzigingen. Zo is de gevarenidentificatie & gevarenrisicoanalyse volgens de nieuwste inzichten meer in lijn gebracht met de eisen vanuit de Codex Alimentarius. De algemene beheersmaatregelen zijn geschrapt uit de eisen. Het CCvD is zich ervan bewust dat dit een zeer principiële aanpassing is binnen het schema. Ook voor grondstoffen is meer aandacht hetgeen moet resulteren in een betere classificatie van de voedselveiligheidsrisico’s bij leveranciers en hun producten. Tenslotte is er meer aandacht voor verificatie van het basisvoorwaardenprogramma en is de validatieparagraaf uitgebreid.

Overgangstermijn

Vanaf 1 juli 2012 kunnen nieuwe bedrijven tegen versie 5 gecertificeerd worden. Tot oktober 2012 mogen certificaten tegen Optie A4 worden afgegeven, hierna is alleen versie 5 nog van toepassing. Voor bestaande certificaten geldt:
Certificaten tegen Optie 4A zijn nog geldig tot uiterlijk 1 oktober 2013, afhankelijk van de afgiftedatum. Deze dienen hetzij bij een tussentijds bezoek dan wel bij een hercertificatie te worden omgezet naar versie 5.
Optie 4B certificaten dienen uiterlijk 31 december 2012 te zijn omgezet naar versie 5 of een ander GFSI erkend schema. Dit aangezien de GFSI erkenning per 31 december 2012 vervalt.

Wij vertrouwen erop met deze versie 5 gecertificeerde bedrijven wederom van dienst te kunnen zijn met een volwaardig geaccepteerd internationaal opererend voedselveiligheidsschema 


26 augustus 2011

The Foundation for Food Safety Certification announces that the Dutch HACCP Version 5 Scheme will not be Submitted to GFSI for Benchmarking

The Board of the Foundation for Food Safety Certification, the legal owner of the Dutch HACCP scheme, has decided not to submit the Dutch HACCP version 5 scheme for benchmarking against the Global Food Safety Initiative (GFSI) Guidance Document Sixth Edition.

The Foundation will focus on the management of the FSSC 22000 scheme. One can conclude that within the short period of its existence - less than 2 years from the date of GFSI-recognition - FSSC 22000 now is a robust, ISO-based, independently managed certification scheme for auditing and certification of food safety in the whole supply chain, fulfilling the needs for reliable food safety certification by a rapidly growing number of manufacturers and retailers all over the world.

The HACCP Certification scheme goes back to basic with a focus on small and medium-size organizations. The scheme will become a pure HACCP certification scheme based on the Codex Alimentarius principles once again. With this the HACCP scheme can serve as a starting point for organisations to become later certified against a GFSI recognised scheme like FSSC 22000.

The HACCP Board of Experts is working on the fifth version of the Dutch HACCP scheme 'Requirements for a HACCP based Food Safety System'. This version is due for release on 1 January 2012. Press here for more information.

 


22 december 2010

Vanaf 2010 moet HACCP voldoen aan de eisen zoals verwoord in ISO/TS 22003. Dit heeft tot gevolg dat het CCvD een nieuwe scope-indeling heeft opgesteld, die per december 2010 van kracht is. Klik hier voor de nieuwe indeling. Deze is ook te vinden onder de kop downloads.


3 August 2009

The Board of Stakeholders FSSC 22000 is formally installed and the Board has appointed their new chairman: Fons Schmid. Fons Schmid is well known for his contribution to the responsible and healthy growth of companies and organisations in the food and agri sector to the benefit of all in-and external stakeholders. He has more than 30 years multi-disipline experience in the international food and agri-sector. The Board of Stakeholders consists of representatives of the food and food ingredients industry, trade, retail, CB’s, AB’s, authorities as well as of independent experts. The Board deals with the requirements and regulations of the scheme and is responsible for the content and functioning of the certification scheme FSSC 22000 within the scope of the scheme. The Board is legally represented by the Foundation for Food Safety Certification.

FSSC 22000 scheme

The GFSI Board of Directors has granted conditional recognition of this scheme, based on the content of the scheme meeting the Guidance Document requirements. The FSSC 22000 scheme documents are available at https://www.fssc22000.com/downloads/Cover.pdf. Once fully implemented, the FSSC 22000 certification scheme is expected to become the sixth standard to join the stable of GFSI recognized schemes. Certification Several certification bodies have shown their interest in becoming approved and accreditated for FSSC 22000. The names of the approved certification bodies will be published at www.fssc22000.com on August 1, 2009. This means that unaccredited FSSC 22000 certification audits can start. New certification bodies wanting to apply for delivering certification audits against the FSSC 22000 scheme may contact the Foundation for further information. The Foundation for Food Safety Certification retains the ownership, the copyright and the license agreements for certification bodies.

Free Webinar

The Foundation for Food Safety Certification organises a free webinar for everyone interested in FSSC 22000 on August 31, 2009. Please confirm your participation in our Webinar and feel free to invite other interested parties (like certified organizations).


7 juli 2009

De Nationaal Technische Werkgroep GLOBALGAP (NTWG-GG) heeft tijdens haar vergadering van 23 juni 2009 besloten om de erkenning door de Raad voor Accreditatie te beëindigen. Reden voor de beëindiging van de erkenning door de RvA is, dat de huidige GLOBALGAP organisatie drastisch is veranderd ten opzichte van drie jaar geleden. Vandaag de dag is Foodplus actief betrokken bij het  handhaven van de integriteit, training en kwalificatie van auditoren, het aansturen van NTWG's en publicatie van ondersteunende documenten. De conclusie is dat de NTWG-GG nuttig werk verricht in het voorbereiden van verbeteringen voor het schema GlobalGAP, maar Foodplus uiteindelijk de beslissingsbevoegdheid heeft. Op verzoek van de NTWG-GG blijft de Stichting Certificatie Voedselveiligheid als faciliterende Stichting fungeren. Dit heeft het SCV bestuur besloten tijdens haar vergadering van 30 juni 2009.


 27 mei 2009

The content of the Food Safety System Certification scheme is approves by the Global Food Safety Initiative (GFSI). The approved FSSC 22000 scheme documents are available on www.fssc22000.com.
Attached you wil find the Press Release.


9 maart 2009

Persbericht over de lancering van de nieuwe website van de Foundation for Food Safety Certification: www.fssc22000.com. Op deze website vindt u alle informatie over de Food Safety System Certification 22000.
 


9 februari 2009

You can download the FSSC 22000 presentation of the chairman of the Foundation delivered at the CIES food safety conference in Barcelona here. This is in advance of the publication of all presentations of the conference by CIES.


2 February 2009

FSSC 22000: Food Safety System Certification scheme

The Foundation for Food Safety Certification has developed FSSC 22000, the ISO 22000 and PAS 220 certification scheme for food safety systems of food manufacturers
This development is supported by the Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union (CIAA). The scheme is submitted to the Global Food Safety Initiative (GFSI) to be benchmarked and approved

ISO 22000 is the international standard for food safety management systems. PAS 220 is the publicly available specification for prerequisite programmes for food manufacturers. The PAS 220 has been developed by the British Standards Institution (BSI) in close cooperation with the CIAA, and supported by several manufacturers from the food supply chain. PAS 220 is designed to meet the requirements in ISO 22000 for prerequisite programmes for food manufacturers. Certification according to this scheme is for this moment limited to food manufacturers because the PAS 220 only covers the prerequisite programmes for food manufacturing.

The Foundation for Food Safety Certification is the owner of the GFSI approved HACCP food safety systems certification scheme. As a non profit organisation it facilitates and owns the scheme. The actual responsibility and authority for the content of the scheme and the delivered certification audits is the Board of Stakeholders, represented by the relevant stakeholders of the food supply chain.

The scheme is using existing standards for certification (ISO 22000, PAS 220 and ISO 22003) and the certification will be accredited under the standard ISO guide 65 (process certification). Manufacturers that are already certified against ISO 22000 will only need an additional review against the PAS 220 to meet this certification scheme.

Certification bodies wanting to apply for delivering certification audits against the scheme can contact the Foundation for further information. On short term the Foundation will launch the website www.fssc22000.com where the scheme documents and further information can be found.


9 december 2008

Development of ISO 22000 and PAS 220 food safety certification scheme

The Foundation for Food Safety Certification (SCV) will develop the ISO 22000 and PAS 220 certification scheme for food safety systems of food manufacturers
This development is supported by the Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union (CIAA).
The scheme will be submitted to the Global Food Safety Initiative (GFSI) to be benchmarked and approved.

ISO 22000 is the international standard for food safety management systems. PAS 220 is the publicly available specification for prerequisite programmes for food manufacturers. The PAS 220 has been developed by the British Standards Institute (BSI) in close cooperation with the CIAA, and sponsored by several manufacturers from the food supply chain. PAS 220 is designed to meet the requirements in ISO 22000 for prerequisite programmes for food manufacturers.

The Foundation for Food Safety Certification is the owner of the GFSI approved HACCP food safety systems certification scheme. As a non profit organisation it facilitates the scheme. The actual responsibility and authority for the content of the scheme and the delivered certification audits is the Board of Stakeholders, represented by the relevant stakeholders of the food supply chain.

Geoff Thompson, Chair of the CIAA Food and Consumer Policy Committee: 
"The ISO 22000/PAS 220 scheme marks a very significant step forward for all
Food Processors. Both large and small manufacturers and retailers now have
the opportunity to unite under a commonly agreed set of prerequisite
programmes for the international control of food safety hazards."

Cor Groenveld, Chairman of the Board of the Foundation for Food Safety Certification:
 “The objectives of our foundation are to facilitate a certification scheme that ensures high quality food safety audits in the whole food supply chain and to achieve harmonisation in food safety standards and audits. Due to the fact that the combination of ISO 22000 and the PAS 220 is very similar to our standard we believe it is a logical next step to facilitate this harmonised scheme for Food Processors”.

________________________________________
The foundation for the Certification of Food Safety Systems which facilitates the National Board of Experts HACCP, is the legal owner of the standard 'The Requirements for a HACCP based Food Safety System' and manages the copyright of this standard by means of user agreements.
For more information:
The Foundation for the Certification of Food Safety Systems
Contact: ms C. Glerum
P.O. Box 693
4200 AR Gorinchem
The Netherlands
tel.: +31 (0) 183 64 50 28
fax: + 31 (0) 183 62 11 61
e-mail: scv@zpg.nl
www.foodsafetymanagement.info

 


29 september 2008

Tijdens de bestuursvergadering van 24 september 2008 heeft de heer Th.J.W. Cieremans zijn functie als voorzitter van de Stichting Certificatie Voedselveiligheid defintief neergelegd. De heer Cieremans kijkt met plezier terug op zijn periode als voorzitter en bedankt een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen. De heer C.A. Groenveld, die reeds bestuurslid was, is de nieuwe voorzitter van de Stichting Certificatie Voedselveiligheid. De heer Groenveld is voor velen reeds een bekende en al jarenlang actief op het gebied van voedselveiligheid.


1 juli 2008

Per 1 juli 2008 is de uitbreiding van de accreditatie van de onderstaande instellingen door de RvA toegekend voor het HACCP Certificatieschema, Optie B, Procescertificatie:
 
Het betreft:
DNV B.V.
ECAS B.V.
ISACert B.V.
Lloyd's Register Nederland B.V.
SGS Nederland B.V.
TNO Certification B.V.


2 april 2008

De overeenkomst tussen SCV en Incebo is per 1 april 2008 beëindigd.

Dit betekent dat Incebo geen certificaten voor het Nederlandse HACCP-schema onder accreditatie mag afgeven en geen formeel gebruik mag maken van het betreffende schema. Misbruik van het HACCP Certificatie Schema is strafbaar


25 januari 2008

ISIS-Inspections heeft vanaf week 1-2008 al haar lopende en herziene contracten HACCP overgedragen aan ECAS BV.


Schorsing Incebo en ISIS Inspections

Incebo en ISIS Inspections zijn door de Raad voor Accreditatie geschorst voor HACCP accreditatie per 26 oktober respectievelijk 31 oktober 2007. Gedurende de schorsingsperiode mogen Incebo en ISIS Inspections geen certificaten voor het Nederlandse HACCP-schema onder accreditatie afgeven en geen formeel gebruik maken van het betreffende schema. Zodra de schorsing is opgeheven, zullen wij hiervan melding maken op deze website.


PERSBERICHT

HACCP Certificatieschema aangevuld met proces-productcertificatie

Het Dutch HACCP schema (“Hazard Analysis and Critical Control Point”) heeft een aanvulling gekregen voor proces-productcertificatie. Deze aanvulling is in eerste instantie gedaan om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen van het GFSI, de internationale organisatie voor voedselveiligheid die zich specifiek richt op de retailsector. GFSI heeft de voorgaande versie van het schema ook al erkend omdat er al invulling werd gegeven aan “good manufacturing practices en pre- requisite programs. GFSI heeft echter haar Guidelines gewijzigd en alle door hen erkende schema’s weer opnieuw getoetst. Met de aanvulling die het Centraal College van Deskundigen HACCP nu heeft gemaakt, kunnen organisaties behalve een systeemcertificaat aanvullend een proces-productcertificaat krijgen. Daarmee voldoet HACCP aan de nieuwste eisen van GFSI en kan in dat opzicht door organisaties gekozen worden als alternatief voor BRC, IFS of SQF2000.

De RvA, de Nederlandse Raad voor Accreditatie, heeft de aanvulling op het schema beoordeeld. In de volledige samenstelling voldoet het geheel aan de eisen voor accreditatie voor de proces-productcertificatie.

Dutch HACCP is het enige schema dat zowel het managementsysteem als het proces-productsysteem in één schema dekt. Uiteraard blijft het managementcertificaat los te verkrijgen en is als vanouds geaccrediteerd tegen ISO Guide 62. Door de combinatie met de systeemcertificatie is het HACCP schema momenteel het meest complete beoordelingsschema op het gebied van voedselveiligheid.

De combinatie, die Dutch HACCP maakt door aanvullend een Module proces-productcertificatie aan de oorspronkelijke HACCP toe te voegen, is te vergelijken aan het uitvoeren van BRC of IFS in combinatie met het managementgedeelte van het HACCP schema of met de ISO 22000. De positie van Dutch HACCP is daarmee sterker dan ISO 22000 voor organisaties die aan GSFI eisen willen voldoen in één beoordeling.

Certificeringsinstellingen en bedrijven kunnen kiezen of zij zowel systeemcertificatie als proces-product certificatie wensen of willen volstaan met de vertrouwde systeemcertificatie. De certificatie-instellingen (CI) hebben voor de extra module uitbreiding van de accreditatie nodig. Bedrijven die een productcertificaat willen of nodig hebben kunnen zich rechtstreeks richten tot hun certificerende instelling.
 

Reacties van stakeholders

Roland Vaxelaire, Chairman of the Global Food Safety Initiative and Quality, Responsibility and Risk Management Director, Carrefour, Frankrijk zei: “We willen graag de Dutch HACCP feliciteren met de enorme inspanning die zij hebben gedaan om het schema in één lijn te plaatsen met de GFSI eisen. Na de laatste check van de documentatie door de GFSI benchmarking commissie, kunnen we nu de naleving van het Nederlandse HACCP Certificatieschema Optie B met de 4de editie van het GFSI Guidance Document volledig goedkeuren en erkennen.”

J.F.M. (Hans) Beuger, programmamanager levensmiddelen, voedselveiligheid van de Voedsel en Waren Autoriteit: "Voedselveiligheid is enorm in beweging, wetgeving, certificatie en het toezicht. Belangrijk gegeven is dat spelers in de voedselketen zich realiseren dat voedselveiligheid niet alleen een individuele onderneming aangaat, maar dat partijen steeds meer op elkaar kunnen vertrouwen. Certificatie is daarin onmisbaar. Benchmarken van schema's en het uniformeren van het HACCP in de schema's is een stap in de goede richting. Een volgende stap is dat bedrijven niet meer verplicht worden door hun afnemers om verschillende schema's te hanteren. Eén schema dat de hele lading dekt? Dutch-HACCP is er klaar voor en misschien is het de voorloper op ISO 22000."

Jan C. van der Poel, Algemeen Directeur van de Raad voor Accreditatie: "Dutch HACCP heeft een belangrijke stap gezet met het nieuwe schema 4B. Naast certificatie van het managementsysteem bestaat er nu de mogelijkheid om ook op basis van de producteisen en het productieproces te certificeren. De RvA heeft dit nieuwe schema eind 2006 geaccepteerd onder de EN 45011. Het is een felicitatie waard aan alle betrokkenen dat ook GFSI erkent dat HACCP 4B een goede bijdrage kan leveren aan betrouwbare voedselveiligheidcertificatie."
Anneke van de Kamp, secretaris van de Productschappencommissie Levensmiddelen Wetgeving (PLW), laat weten zeer tevreden te zijn met deze erkenning door GFSI. Nu nog de stap naar daadwerkelijke acceptatie van de retail van alle door GFSI erkende voedselveiligheidscertificaten ("once certified, accepted everywhere"). We willen immers bereiken dat een levensmiddelenbedrijf maar één door het GFSI erkend certificaat hoeft te hebben om te mogen leveren aan alle retail klanten. Nu moet een bedrijf vaak toch nog twee of meer certificaten hebben met ale kosten en administratieve lasten van dien.
Philip den Ouden, directeur van FNLI: "De FNLI ziet deze aanvulling als een positieve ontwikkeling op de weg naar een uniform te hanteren schema, waardoor de bestaande certificatieschema's zouden kunnen vervallen."

S.A. (Simone) Hertzberger, hoofd Kwaliteit en Product Integriteit van Ahold Nederland: "Ahold accepteert sinds jaar en dag alle standaarden die erkend worden door het GFSI. Tijdens De GFSI meeting in München hebben wij te kennen gegeven zeer positief tegenover het door GFSI goedgekeurde HACCP certificatieschema te staan."


Disclaimer:

De Stichting Certificatie Voedselveiligheid
De veiligheid van voedingsmiddelen is een wereldwijde zorg. Niet alleen vanwege het voortdurende belang voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de invloed van voedselveiligheid bij de internationale handel. Doeltreffende voedselveiligheidssystemen moeten daarom de veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen beheersen en borgen. In veel landen in de wereld stelt de wetgeving de eis dat ‘HACCP’ wordt ge?mplementeerd door elke organisatie in de voedingsmiddelenbranche.

In 1996 is door samenwerking van een aantal certificatie-instellingen in Nederland een norm voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld, “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem”. De eerste versie is op 15 mei 1996 gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen HACCP. Alle betrokken partijen in de voedselketen zijn in dit Centraal College van Deskundigen HACCP vertegenwoordigd. Inmiddels zijn er op basis van de “Eisen” door 15 aangesloten certificatie-instellingen circa 2000 certificaten verstrekt waarvan 800 buiten Nederland.

De Stichting Certificatie Voedselveiligheid is op initiatief van het college en de aangesloten certificatie-instellingen opgericht. Daarmee is het beter mogelijk om de toenemende groei van het aantal certificaten te faciliteren. Tevens wordt hiermee de betrokkenheid van buitenlandse organisaties en certificatie-instellingen en de afstemming tussen internationale voedselveiligheidsmanagement normatieven gerealiseerd. De Stichting Certificatie Voedselveiligheid faciliteert het college, is juridisch eigenaar van de norm “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” en beheert copyright van deze norm door middel van gebruikersovereenkomsten. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 15 aangesloten certificatie-instellingen en wordt voorgezeten door de heer T.J.W Cieremans.

Voor een overzicht van de overige activiteiten van de Stichting Certificatie Voedselveiligheid, een overzicht van de aangesloten certificatie-instellingen en informatie over “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” kunt u terecht op www.foodsafetymanagement.info of bij het secretariaat van de Stichting.

Stichting Certificatie Voedselveiligheid
Contactpersoon: mevrouw C. Glerum
Postbus 693
4200 AR Gorinchem
tel: +31 (0)1 83 64 50 28
fax: +31 (0)1 83 62 11 61
e-mail: scv@zpg.nl

 

 

Bestand

CIES Barcelona 2009 presentation FSSC 22000
CIES Barcelona 2009 presentation FSSC 22000
Press release FSSC22000 4 maart 2009
Press release FSSC22000 4 maart 2009
Press Release FSSC22000 approved by FGSI
Press Release FSSC22000 approved by FGSI
Scope-indeling per december 2010
Scope-indeling per december 2010
Press Release GFSI HACCP
Press Release GFSI HACCP
PressRelease-DutchHACCPFINAL.pdf