Hoe u zich als CI kunt aansluiten

Hoe u zich als certificatie-instelling kan aansluiten bij de Stichting Certificatie Voedselveiligheid

Op dit moment participeren 13 certificerende instellingen in de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) ten behoeve van hun certificatie activiteiten op basis van "De Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidsysteem". Met deze participatie worden de instellingen in staat gesteld de "spelregels" voor het gebruik van de  "Eisen", zoals deze worden opgesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP (CCvD HACCP), te hanteren. Het CCvD HACCP fungeert voor alle CI's als adviescollege voor deze vorm van certificatie.

SCV en het CCvD HACCP stellen accreditatie als centrale voorwaarde voor de certificatieverklaringen tegen de "Eisen". Hiertoe dient de certificatie-instellingen te worden geaccrediteerd door een door SCV geaccepteerd accreditatie-instituut (AB). SCV richt zich hierbij op het lidmaatschap van de AB van het International Accreditation Forum en de ondertekening van de Multilatural agreement van het IAF. Op dit moment heeft SCV naast de Raad voor Accreditatie ook JAS-ANZ erkend als competent accreditatie-instuut voor de "Eisen".

De stappen die een certificatie-instelling dient te zetten om de aansluiting bij SCV te organiseren:

  1. De certificatie-instelling vraagt bij een erkende AB een accreditatie voor "De eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem aan.
  2. De certificatie-instelling dient bij het secretariaat van SCV (scv@zpg.nl) een verzoek tot aansluiting in.
  3. SCV stuurt de betreffende instelling alle voorwaarden en kosten verbonden aan aansluiting toe alsmede alle relevante en actuele documentatie die de "spelgregels" voor de "Eisen" kenbaar maken. Daarnaast stuurt zij de instelling een intentieverklaring, waarmee de certificatie-instelling kan verklaren dat zij gedurende het accreditatieproces de documentatie vertrouwelijk zal behandelen en niet meer dan 1 jaar zal gebruiken om het gehele proces te voltooien.
  4. De certificatie-instelling en SCV ondertekenen de intentieverklaring.
  5. Wanneer de accreditatie is verkregen en schriftelijk is kenbaar gemaakt aan het secretariaat SCV, zal de SCV een overeenkomst voorleggen waarin het gebruik van de "Eisen" en de toetreding tot SCV wordt geregeld.