Home

Uitfasering HACCP-certificatieschema en transitie naar FSSC-schema's

Gorinchem, 4 december 2017 - Het bestuur van Stichting SCV heeft in juni 2017 besloten het HACCP-certificatieschema uit te faseren. De afgelopen jaren is het aantal HACCP-certificaten sterk gedaald en recent is deze daling versterkt doorgezet. Om het moment voor te zijn waarop het aantal certificaten geen basis meer biedt om het schema met bijbehorende colleges in stand te houden is, in overleg met het CCvD, door het bestuur van SCV besloten het certificatieschema in de komende jaren uit te faseren.
Het bestuur heeft deze beslissing genomen in de gelukkige wetenschap dat er in de markt voor alle certificaathouders voldoende alternatieven voor het HACCP-schema voorhanden zijn. Door de uitfaseringsperiode ruim te kiezen, is er voor certificaathouders voldoende tijd om de overstap te maken naar een ander schema op gebied van voedselveiligheid.

Het schema zal over een periode van 3 jaar worden uitgefaseerd. Deze periode start op 1 januari 2018 en eindigt op 1 januari 2021. HACCP-certificaten die vanaf 1 januari 2018 worden uitgegeven, dienen een afloopdatum van 1 januari 2021 te krijgen.

Certificaten die zijn uitgegeven zijn op basis van het HACCP-certificatieschema en die op 1 januari 2021 nog niet zijn verlopen, beëindigd, geschorst of ingetrokken, verliezen per die datum hun geldigheid.

Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe certificaten meer worden uitgegeven, tenzij sprake is van een scope-reductie of een naamswijziging (sec). Maar, een bestaande certificaathouder die is getroffen door een onvoorziene calamiteit (bijv. een brand) en die elders haar activiteiten wil voortzetten onder een HACCP-certificaat, heeft de mogelijkheid om bij het CCvD dispensatie aan te vragen op deze regel. Het bedrijf moet hiervoor een schriftelijk en onderbouwd verzoek indienen bij het CCvD. Uit dit verzoek moet blijken dat sprake is van een onvoorziene calamiteit die buiten de invloedssfeer ligt van het bedrijf en dat het bedrijf niet in staat is om op korte termijn over te stappen naar een ander voedselveiligheidsschema en dat dit ook niet in alle redelijkheid van haar kan worden verlangd. Als het CCvD dispensatie verleent, kan de certificatie instelling een nieuwe beoordeling uitvoeren en – bij een positieve certificatiebeslissing - een nieuw certificaat uitgeven, zij het met een beperkte looptijd. 

Het SCV zal zich inspannen om de acceptatie van het HACCP-certificatieschema ook na 1 januari 2018 te behouden en de kwaliteit en het imago van het schema te bewaken en continueren op het huidige niveau.

Stichting SCV heeft voor certificaathouders die willen overstappen naar een ander voedselveiligheidsschema twee alternatieven. Het Food Safety System Certification (FSSC 22000) of het FSSC 22000 Global Markets Program. In het Transitiedocument (klik hier om te downloaden) leest u meer over deze certificeringsschema’s. Dit document is tevens een transitiedocument dat u helpt bij het vergelijken van de regelingen en het maken van de overstap van het HACCP-schema naar een van deze regelingen.


HACCP Certificatieschema geactualiseerd

Gorinchem, 22 december 2016 - Het HACCP Certificatieschema, versie 5.1 van juni 2016, is de huidige, definitieve versie van het certificatieschema. Het document is een actualisering van die van versie 5 d.d. juni 2012.
In deze versie van het certificatieschema zijn alle besluiten verwerkt die het CCvD sinds juni 2012 heeft genomen, waaronder de aanpassingen op de ISO/TS 22003:2013. Verder zijn er geen veranderingen doorgevoerd.  Versie 5.1 is derhalve vooral te beschouwen als een geconsolideerde versie.

Versie 5.1 is vanaf nu beschikbaar via de website. De overgangsregeling is ook vastgesteld en gepubliceerd.

 

Welke bedrijven zijn gecertificeerd?

Organisaties met een HACCP certificaat voldoen aan de eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidsysteem. Het HACCP Certificatieschema beschrijft wat de vereisten zijn. Een bij HACCP aangesloten certificatie-instelling stelt vast door middel van een audit vast of een organisaties aan de eisen voldoet en geeft na een positief oordeel het HACCP certificaat uit.

Als u twijfelt aan de juistheid van een certificaat, gelieve contact op te nemen met de certificerende instellingen die het certificaat heeft uitgegeven. Zij kunnen aangeven of een certificaat geldig is.

HACCP systematiek

Hazard Analysis and Critical Control Point-systematiek, kortweg HACCP systematiek, is een door de WHO (www.codexalimentarius.nl) ontwikkelde en internationaal erkende systematiek voor het produceren en beheren van veilig voedsel. Het in Nederland ontwikkelde HACCP Certificatieschema “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem” kent de HACCP benadering als uitgangspunt en wordt sinds 1996 door een breed aantal bedrijven in de voedselverwerkende industrie gehanteerd voor het produceren van veilige voeding.

 

 

Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid 

De Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid, kortweg Stichting SCV, is een initiatief van het CCvD HACCP en de aangesloten certificatie instellingen. De Stichting is in 2004 opgericht om het CCvD HACCP een juridische entiteit te bieden. SCV is juridisch eigenaar van het HACCP Certificatieschema, faciliteert het college en is belast met het dagelijks beheer van het normenkader zoals de secretariele ondersteuning, contact met de geaccrediteerde certificatie-instellingen en algemene belangenbehartiging van HACCP-certificatie wereldwijd.